Chat with us, powered by LiveChat

Видови Аутизам

Аутистичко нарушување

Аутизмот е сложена невробихејвиорална состојба која вклучува нарушувања во социјалната интеракција и развојните јазични и комуникациски вештини во комбинација со ригидно, повторувачко однесување. Поради опсегот на симптоми, оваа состојба сега се нарекува нарушување на аутизмот (ASD).

IMG_1967
RA2_7702

Аспергеров синдром

Аспергеровиот синдром (АС), исто така познат како Аспергер, е развојно нарушување кое се карактеризира со значителни тешкотии во социјалната интеракција и невербалната комуникација, заедно со ограничените и повторувачки обрасци на однесување и интереси.

PDD

 

Дијагностичката категорија на первазивни нарушувања во развојот (PDD) се однесува на група нарушувања кои се карактеризираат со доцнење во развојот на социјализацијата и комуникациските вештини. Родителите може да забележат симптоми уште од раното детство, иако типичната возраст на почетокот е пред 3-годишна возраст.

Close Menu